• Fri frakt vid köp över 500 kr
 • Din order skickas inom 1-3 arbetsdagar
 • Enkel retur - 30 dagars öppet köp

Integritetspolicy

 

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Börjes i Tingsryd AB, org.nr 556074–9151, Storgatan 66-68, 362 30, Tingsryd. e-mail: order@borjes.se, nedan kallad (”Börjes”, ”vi” eller “oss”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller tjänster och/eller produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med oss, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av eventuellt nuvarande eller kommande konto (” Kontoinnehavare ”).

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Börjes är personuppgiftsansvarig för Börjes behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Börjes är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav/kommande innehav av Börjeskonto.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
 • För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
 • Börjes samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Börjes webbplats, använder dig av Börjes support, besöker Börjes webbplats eller ett event som Börjes anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Börjes. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Börjes och för att Börjes ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
 • Om du är eller blir Kontoinnehavare samlar Börjes in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Börjes samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Börjes webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa e-post eller klicka på en länk.
 • Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Börjes

De personuppgifter Börjes samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Börjes webbplats

4.2 För dig som är kontoinnehavare

De personuppgifter Börjes samlar in och behandlar om dig som kontoinnehavare är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av Börjes webbplats
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Titel och attesträttighet
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Börjes behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Börjes dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Börjes och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

 • Utöver uppräkningen ovan behandlar Börjes personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:
 • Administrera kontoinnehavet.
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser.
 • Tillhandahålla specialerbjudanden.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.
   
6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Börjes baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.1 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Börjes samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.2 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Börjes behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.2 I vissa fall kan Börjes ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

 

Ändamål Kategori Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support.

 • Namn, adress, telefonnummer samt
  e-post

 • Geografisk information

 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Börjes, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst.

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen.

 • Namn, adress, telefonnummer samt
  e-post

 • Geografisk information

 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att marknadsföra Börjes och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjaänster genom e-post och nyhetsbrev.

 • Namn, adress, telefonnummer samt
  e-post

 • Geografisk information

 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Börjes, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst.

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via e-post eller nyhetsbrev.

 • Namn, adress, telefonnummer samt
  e-post

 • Geografisk information

 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

 • Betalningsuppgifter

 • Kundnummer

 • Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till

 • Uppgifter om dina inköp

 • Information om ditt kontoinnehav

Så länge som du har ett konto hos oss på Börjes. 
8. Profilering

8.1 Börjes kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är kontoinnehavare. Om du är kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Börjes kundtjänst eller genom att kontakta order@borjes.se. När vi har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till ev. koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra våra och våra samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till vårt avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du har valt att teckna en försäkring med oss kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Börjes om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Börjes rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Börjes kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Börjes leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Börjes vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

Börjes har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Börjes kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Börjes innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Börjes.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Börjes har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Börjes ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Börjes kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

13.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig

13.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.6 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka e-post till order@borjes.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 

14. Användning av Facebook-tjänsten Website Custom Audience

Den här webbplatsen använder sig av retargeting i form av tjänsten Website Custom Audience från det sociala nätverket Facebook, som drivs av företaget Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), och detta möjliggör för våra webbplatsbesökare, som redan är intresserade av våra produkter och tjänster och som är Facebook-medlemmar, att se relevant reklam och få erbjudanden via vårt nätverk på Facebook.

På vår webbplats även finns så kallade Facebook retargeting-pixels, vilka gör det möjligt för Facebook att upptäcka besökare, som använder sig av pseudonym på Facebook, och att använda dessa data för att skapa våra Facebook-annonser på Facebook. Personuppgifter kommer inte att utvinnas eller lagras, och man kan inte identifiera någon på Facebook genom att koppla samman dessa data via tjänsten Retargeting-Pixel med användardata, som Facebook har lagrat.

Närmare information om dataskydd och vilka inställningsmöjligheter det går att göra hittar du på: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och https://www.facebook.com/about/privacy/.

Man kan även protestera mot användningen av Facebook-tjänsten Website Custom Audiences i framtiden via länkarna: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

15. Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlade data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras.

16. Användning av Google Adwords remarketing/Conversion Tracking

Våra webbplatser använder Google Analytics Remarketing / Dynamic Remarketing-funktioner i kombination med funktionerna på flera enheter i Google AdWords. Leverantören är Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Med den här funktionen kan annonsgrupperna för remarketing / dynamisk remarketing för Google Analytics kopplas till egenskaperna för cross-device i Google AdWords. På så sätt kan intressebaserade, personliga annonsmeddelanden som är anpassade till dig beroende på ditt tidigare användnings- och surfningsbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller dator).

När du har gett ditt samtycke kommer Google att associera din webb- och apphistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga annonsmeddelanden visas på vilken enhet du loggar in med ditt Google-konto.
För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID-användare av användare som är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsannonsering med flera enheter.

Du kan permanent avstå från remarketing / inriktning på flera enheter genom att stänga av personlig annonsering i ditt Google-konto. Följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Mer information och sekretesspolicy finns i Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

17. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

18. Företagets kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är Börjes Tingsryd AB 556074-9151 som du lämnar dina personuppgifter till, med adress Storgatan 66-68, 362 30 Tingsryd. www.borjes.se. E-post: order@borjes.se